ITIL® Planning, Protection & Optimizing

Duration
4 day(s)
Price
23 150
Goals

Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL.
Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.
Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Planning, Protection & Optimization eksamen.

Content

Oversikt
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Capacity Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information Security Management, Demand Management og Risk Management prosesser som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Mål

Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL.
Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.
Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Planning, Protection & Optimization eksamen.

Hvem bør delta?
Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Planning, Protection & Optimization prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat.
Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.

Faglige kvalifikasjoner
Kurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram.
Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.
Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.

Kursstruktur
4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager).
Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge.
Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen.
Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Dokumentasjon
Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• Service Management som praksis
• Planning, Protection & Optimization i et livssyklus perspektiv
• Capacity Management som bidrar til å sikre at en innehar korrekt kapasitetsnivå.
• Availability Management som bidrar til å sikre at en kan levere korrekt tilgjengelighet.
• IT Service Continuity Management som bidrar til å sikre tjenestene mot uforutsette alvorlige hendelser.
• Information Security Management som sikrer informasjon med hensyn på integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.
• Felles aktiviteter knyttet til Planning, Protection & Optimization.
• Organisering av driftsorganisasjon og beskrivelse av funksjoner skal utføres innenPlanning, Protection & Optimization.
• Roller og ansvar innenfor Planning, Protection & Optimization.
• Vurderinger rundt implementering og teknologi.
• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.
• Kontinuerlig bruk forbedringsprogram som en konsekvens av effektive Planning, Protection & Optimization prosesser.